PŁYN DEZYNFEKUJĄCY 8 DO RĄK

0,00 

HAND DISINFECTION LIQUID

PL : Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym Produkt przeznaczony jest do powszechnego oraz profesjonalnego stosowania. Substancje zawarte w płynie Dezynfekującym 8 nawilżają oraz zapobiegają wysuszaniu rąk.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0447/TP/2020
Substancje czynne: Etanol, WE: 200-578-6, CAS: 64-17-5, zawartość: 72g/100g

EN : Antibacterial, antiviral and fungicidal hand sanitiser for use whenever or wherever you are. Formulated with the substances providing the protection against harmful bacteria whilst helping to care for the skin.
Registered as biocidal product under the no.: 0447/TP/2020
Ingredients: Ethanol, EC: 200-578-6, CAS: 64-17-5, content: 72g/100g

Pojemność
Capacity
Karton
Box
Paleta
Palette
EAN
250ml4911765907629203940
5 000 ml965907629203988
Wyczyść
SKU: 5907629203834-2 Kategoria:

Opis

Płyn do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym Produkt przeznaczony jest
do powszechnego oraz profesjonalnego stosowania. Substancje zawarte w płynie Dezynfekującym
8 nawilżają oraz zapobiegają wysuszaniu rąk.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0447/TP/2020

Substancje czynne: Etanol, WE: 200-578-6, CAS: 64-17-5, zawartość: 72g/100g
Stosowanie: Dezynfekcja rąk: Na czystą i suchą skórę rąk nanieść odpowiednią ilość płynu,
potrzebną do zwilżenia całych dłoni ok. 3 ml. Następnie wcierać przez 30 sekund. Nie spłukiwać.

Niebezpieczeństwo
H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SiĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać. P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać
w chłodnym miejscu.

Środki pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu z oczami: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko
rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki.
Skonsultować się z lekarzem. Narażenie inhalacyjne: W razie wystąpienia zawrotów głowy wyprowadzić
poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć
porady lekarza. W przypadku połknięcia: Skontaktować się z lekarzem. Nie podawać niczego
doustnie osobie nieprzytomnej.

Dodatkowe informacje

Opis

Żel 8 na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk

Pojemność

250ml, 5L

Pakowanie

1szt, Karton: 49 szt., Paleta: 1176 szt., Paleta: 96 szt.